دانلود مقاله:بررسی یک دوره تمرینات مقاومتی به همراه تمرینات آمادگی جسمانی پایه نیروهای پلیس بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

 دانلود متن کامل مقاله بررسی یک دوره تمرینات مقاومتی به همراه تمرینات آمادگی جسمانی پایه نیروهای پلیس بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

تکه هایی از متن مقاله به عنوان نمونه :

چکیده

اهداف: هدف این تحقیق بررسی و مقایسه­ی این موضوع که آیا اضافه نمودن یک دوره تمرین مقاومتی می تواند تاثیرات بیشتری بر کسب امادگی جسمانی در  نیروهای پلیس داشته باشد.

روش ها: بدین منظور 34 نفر نیروی پلیس مذکر با میانگین سنی 50/3 ± 53/30 سال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی شامل گروه تمرینات پایه پلیس یا همان منتخب پلیس (17= تعداد)  و گروه تمرینات ورزشی مقاومتی (17 =  تعداد) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 60 دقیقه به فعالیت های ورزشی پرداختند. برنامه ی تمرینات پایه شامل ترکیبی از تمرینات پایه پلیس شامل دوی استقامت، دوی سرعت، عبور از میدان موانع، بارفیکس اصلاح شده، شنای سوئدی، بالا رفتن از نردبان متحرک، بالا رفتن از دیوار صاف و پایین آمدن از آن بود. برنامه ی تمرینات مقامتی شامل شامل تمرینات مقاومتی بود که به صورت استفاده از وزنه و دمبل انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون تی وابسته و مستقل جهت مقایسه ی میانگینهای درون گروهی و بین گروهی استفاده شد.

یافته­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلانی، استقامت قلبی و تنفسی، چابکی و انعطاف پذیری بین دو گروه وجود داشت (05/0 >p). همچنین تفاوت معنی داری از نظر بهبود سرعت مشاهده نشد (05/0 >p).

نتیجه گیری: بطور کلی، به نظر میرسد تمرینات ورزشی پایه به همراه تمرینات مقاومتی در مقایسه با تمرینات پایه به تنهایی با توجه به اینکه توده های عضلانی بیشتری را مورد فشار قرار می دهد اثر بیشتری بر عوامل آمادگی جسمانی دارد.

کلید واژه ها: افسران پلیس، تمرینات پایه، آمادگی جسمانی

 

 

مقدمه

این امر بدیهی است که در برخی از مشاغل آمادگی جسمانی مرتبط با آن شغل به عنوان بخشی از الزامات شغلی به نظر می رسد [1] . برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیت های جسمانی ویژه به دست آورند [4]. پس فعالیت بدنی به­عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامت جسمانی و روانی، زیربنای اصلی تمام آموزش­های نظامی در نقاط مختلف جهان است و نقش بسیار مهمی در بروز استعدادهای نهفته افراد دارد [5]. از مزایای جسمانی شرکت در دوره­های آمادگی جسمانی می­توان به بهبود استقامت قلبی- تنفسی، سرعت گردش خون، توان عضلانی، انعطاف پذیری سیستم عضلانی- اسکلتی، دفع مواد زاید بدن، کنترل چاقی و کاهش احتمالات آسیب­پذیری اشاره کرد [6, 7]. همچنین سطوح بالایی از امادگی جسمانی می تواند به افسران پلیس جهت فائق امدن بر حجم کار بالا و وظایف محوله کمک نماید [1].

بر این اساس می­توان بیان کرد که عمده­ترین اهداف دوره­ تمرینات پلیس برنامه­ریزی برای ارتقای ورزیدگی و آمادگی جسمانی، آمادگی روحی و داشتن شخصیت سالم و ایمن برای برآوردن نیازهای سازمان است [1]. تلاشهای بسیاری جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی پرسنل پلیس انجام شده است. آمادگی جسمانی افسر پلیس مسئله مهمی برای ادارات پلیس بوده است. تحقیقات مختلفی به ارزیابی تاثیر تمرینات مختلف بر نیروهای نظامی بویژه نیروهای پلیس پرداخته اند. فکوریان و همکاران (1391) به بررسی تاثیر 12 هفته تمرین منتخب نظامی بر آمادگی جسمانی دانشجویان افسری پرداختند. آنها نشان دادند یک دوره تمرین منتخب بر آمادگی جسمانی تأثیر معنی­دار داشت [8]. در تحقیق دیگری نیک رو و همکاران (1393) نشان دادند که ترکیبی از تمرینات قدرتی دایره ای و جاری در مقایسه با تمرینات رایج در  بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان تاثیر بیشتری دارد [9].

در تحقیق توسط ویلیامز و همکاران (2002) نشان داد که بهبود در توانایی حمل تجهیزات نظامی و دیگر جنبه های آمادگی نظامی می تواند بوسیله استفاده از یک برنامه تمرینی متشکل از یک جزء تمرین مقاومتی بهبود یابد. زیرا این توانمندی نیازمند قدرت عضلانی می باشد [10].

اما در تحقیق دیگری ویلیامز و همکاران (1999) نشان دادند که توسعه در قدرت عضلانی و توانایی حمل تجهیزات فردی بدنبال تمرینات پایه نظامی دیده نشد. در تحقیق دیگری از تمرینات دایره ای مشتمل بر تمرینات هوازی و مقاومتی بر روی نیروهای نظامی انجام شد نشان داد که شش هفته از این نوع تمرین منجر به بهبود معناداری در توان هوازی و قدرت عضلانی گردید [11].

به نظر می رسد افسران پلیس و دیگر پرسنل اجرای قانون در معرض خطر کمر درد، صدمات اسکلتی عضلانی، بیماری های قلبی عروقی و چاقی باشد [12, 13]. سطوح بالاتری از فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با کاهش شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی و درد مزمن همبستگی دارد [4]. با توجه به آنکه اغلب تمرینات پایه نظامی و پلیس بر عملکرد هوازی تاکید دارند و از طرف دیگر توان عضلانی با آسیب عضلانی رابطه مستقیم دارد، به نظر می رسد ترکیب یک برنامه قدرتی با تمرینات پایه نیروهای پلیس می تواند اثرات سودمندی داشته باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی و مقایسه­ی این موضوع که آیا اضافه نمودن یک دوره تمرین مقاومتی می تواند تاثیرات بیشتری بر کسب امادگی جسمانی در  نیروهای پلیس داشته باشد

روش ها:

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود.جامعه آماری این پژوهش شامل پرسنل نیروی انتظامی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری بودند. نمونه­ی آماری این تحقیق شامل 34 نفر از این پرسنل که بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه تجربی 17 نفری (گروه اول تحت یک دوره تمرینات پایه یا همان منتخب پلیس و گروه دوم تحت تمرینات پایه یا همان منتخب پلیس به همراه تمرینات مقاومتی) تقسیم شدند. قابل ذکر است پرسنلی که از نظر سلامت جسمانی و روانی در شرایط طبیعی و مطلوب نیستند و یا علاقه­ای به شرکت در طرح تحقیقی نداشتند، از فهرست نمونه آماری حذف و به جای آن­ها افراد دیگری به­صورت تصادفی انتخاب و جایگزین می‌شوند.

برنامه­ی تمرینات پایه یاهمان منتخب پلیس: این برنامه ورزشی شامل ترکیبی از تمرینات رایج نظامی شامل دوی استقامت،دوی سرعت، عبور از میدان موانع، بارفیکس اصلاح شده، شنای سوئدی، بالا رفتن از نردبان متحرک، بالا رفتن از دیوار صاف و پایین آمدن از آن بود که به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه اجرا شد. برنامه­ی تمرینات مقامتی: این برنامه ورزشی شامل تمریناتی بود که به صورت استفاده از وزنه و دمبل و با حضور و نظارت مستمر مربی بدنسازی انجام گرفت.

پس از انتخاب و تعیین گروه نمونه، با هماهنگی مسئولین نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری و اداره تحقیقات کاربردی این استان و فرمانده ی محترم و ریاست محترم حفاظت اطلاعات شهرستان لردگان گروه نمونه فراخوانده شدند و در نوبت­های متوالی و جلسات جداگانه مورد پایش قرار گرفتند؛ به طوری که فرم پرسشنامه مشخصات فردی، اطلاعات پزشکی و رضایت نامه توسط آزمودنی­ها تکمیل شد. سپس نمونه­های پژوهش با هماهنگی و همکاری فرمانده محترم انتظامی شهرستان لردگان پیش آزمون و پس آزمون بعد از 24 ساعت استراحت و عدم فعالیت بدنی شدید در شرایط یکسان مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا اندازه­گیری ابعاد بدنی قد، وزن و سپس آزمون­های آمادگی جسمانی و حرکتی بارفیکس اصلاح شده، دوی رفت و برگشت 9×4 متر، دوی 60 متر، درازونشست، آزمون ولز،  شنای سوئدی و دوی 2400 متر اجرا شدند.

به منظور انجام دقیق و صحیح آزمون­ها، آزمودنی­ها پیش از اجرا به طور کامل با مواد آزمون و چگونگی انجام آن آشنا می­شوند و حتی در مواردی که نیاز بود، آزمون­ها به­صورت آزمایشی انجام شوند تا ناهماهنگی­ها و ضعف­های احتمالی رفع شود. در هنگام اجرای آزمون­ها، پرسنل لباسهای ورزشی شخصی خود را به تن داشتند. هم­چنین برای ایجاد انگیزه و به منظور بهره­گیری آزمودنی­ها از تمام توان بالقوه خود برای کسب بهترین حد نصاب، به هنگام اجرای آزمون­ها از تشویق توسط فرمانده محترم شهرستان استفاده شد. در ضمن، به دلیل اهمیت مسأله خستگی و اثر آن بر نتیجه آزمون­ها، توازن آزمون­های از نظر ایجاد خستگی مورد توجه قرار گرفت و حتی در مواردی که خستگی در چهره آزمودنی­ها ظاهر شد و یا از طرف خودشان اظهار گردید، زمانی برای استراحت در نظر گرفته می­شد.

پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده­ها توسط آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف (K-S) و حصول اطمینان از همگن بودن گروه­ها توسط آزمون تی استیودنت در گروه­های مستقل، برای مقایسه­ی میانگین­های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون آماری تی استیودنت در گروه­های وابسته و مستقل استفاده گردید و سطح معنی­داری 05/0>P به عنوان ضابطه تصمیم گیری برای آزمون فرضیه­ها در نظر گرفته شد. از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :15

قیمت : دو هزار و هفتصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شودa

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید