دانلود مقاله با موضوع:ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود

 دانلود متن کامل مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود  (مورد مطالعه کوپ شهرستان شهرکرد)

تکه هایی از متن مقاله به عنوان نمونه :

چکیده:

زمینه و هدف: پلیس، در قانون آیین دادرسی کیفری در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود به صورت مجزا وظایف خاصی داشته به طوری که قانون شرح وظایف مامورین را به صورت مفصل بیان کرده، در بوته عمل برخی از مامورین در برخورد با این گونه جرایم بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شوند که باعث بروز و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای آنان می‌گردد، از این رو محقق در این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود پرداخته است. در این پژوهش تشخیص مامورین در مواجه با جرایم مشهود، مداخلات آنها در این خصوص، اقدامات اجرایی قضایی کارکنان و تصمیمات نهایی پلیس در رابطه با معیارهای قانونی مربوط به جرایم مشهود، مورد سنجه و ارزیابی قرار گرفته است.

روش تحقیق: تحلیلی- ‌توصیفی و بررسی اسنادی از طریق مراجعه به پرونده‌های موجود در کلانتری‌های شهرکرد صورت گرفته، جامعه آماری شامل پرونده‌های متشکله در شش ماهه اول سال 1393 حدود 3250 فقره می‌باشد که  344 فقره با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تشخیص، مداخلات، اقدامات اجرایی قضایی و نهایتاً تصمیمات نهایی مامورین در برخورد و مواجهه با جرایم مشهود می‌باشد که این کار به صورت پیمایشی و بررسی اسنادی پرونده‌های موجود صورت گرفته است.

یافته ها و نتیجه تحقیق حاکی‌است که عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است، همچنین میانگین داده‌ها نشان داده که تشخیص و مداخلات پلیس در جرایم مشهود به میزان نسبتاً زیادی مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد، به طور کلی اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود نسبتاً زیاد است و تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود مطابق با معیارهای قانونی به میزان نسبتاً خوبی برخوردار است.

واژگان کلیدی: پلیس، مواجهه، جرایم مشهود، ضابطین، جرم، غیر مشهود.

مقدمه:

جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.

ضابطان قضایی[1] به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می‌طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می‌دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده است.

بیان مسئله:

منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی سه‌گانه جرایم که به اعتبار مشاهده عنصر مادی جرم طبقه بندی می‌گردند(مشهود، غیر مشهود، مشکوک) درصد قابل توجه‌ای از جرایم واقعه در این حوزه به جرایم مشهود اختصاص دارد. از لحاظ آمار و ارقام موجود در شش ماه اول سال 1393 حدود  15260 فقره پرونده تشکیل که از این میان 3150 پرونده مربوط به جرایم مشهود می‌باشد و قدرالسهم 20 درصدی جرایم را تشکیل می‌دهد.

ملاحظات فوق در کنار تکالیفی که مقنن در ماده 21 و 45 قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری  بر دوش ضابطان گذاشته است عملکرد آنها را در سنجه رضایت‌مندی جامعه و نظم و عدالت کیفری قرار می‌دهد، اما واقعیت آن است که ماهیت و فلسفه پیش‌بینی جرایم مشهود که با مسایلی همچون فوریت در اجرا، جلوگیری از فرارمتهم، تبانی یا امحاء آثار جرم بستگی تام دارد، در بوته عمل و در مرحله تشخیص، مداخله، اقدامات اجرایی و تصمیم گیری نهایی ممکن است برای ضابطین بسته به اوضاع و احوال صحنه، نوع برداشت ذهنی مامور و نحوه عکس‌العمل و ویژگی‌های جسمی و روحی وی مبتنی به برداشت‌های ناصوابی گردید که مآلاً موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان یا حتی متهمان گردیده و در مواردی ضمان مدنی و کیفری برای مامورین فراهم نماید.

سوابق پرونده‌های متشکله در ادارات حقوقی و امور مجلس فرماندهی استان و نیز ارزیابی میزان کلانتران حوزه‌های انتظامی در سطح شهرستان شهرکرد مؤید این موضوع است که برخی مامورین در مرحله تشخیص جرم بودن یا نبودن واقعه و به مراتب مشهود بودن آن، تشخیص رفتار مجرمانه، مداخلات آنها و تصمیم گیری دچار اشتباه می‌شوند و گاه این روند اشتباه برای آنها تبدیل به رویه گردیده از آن بی‌اطلاع می‌مانند. پژوهش حاضر در راستای این مسئله و به منظور ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود و با اتکاء به دانش تجربه کاری نگارنده تدوین گردیده است. در این مقاله سوالاتی ذهن محقق را به خود وا داشته که به بیان آنها خواهیم پرداخت.

1.عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟

2.تشخیص پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار های قانونی ارزیابی می‌گردد؟

  1. مداخلات پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد؟

4.اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟

  1. تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود با معیارهای قانونی چگونه ارزیابی می‌گردد؟

فرضیه‌ها:

این نوع تحقیق یک نوع تحقیق اسنادی- پیمایشی بوده به این صورت که با مطالعه موردی پرونده‌هایی که در شش ماه اول سال 1393 در شهرستان شهرکرد منجر به ثبت و اقدام توسط مامورین گردیده است. به این شکل که محقق با مراجعه به سوابق قابل دسترس پرونده‌ها را به صورت توصیفی- تحلیلی بررسی کرده و با روش تصادفی – طبقاتی تحلیل و ارزیابی صورت گرفته و فرم بررسی اسنادی محقق ساخته را که به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده، مورد بررسی قرار خواهد داد.

در خصوص موضوع تحقیق که بررسی عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود در شهر شهرکرد می­باشد، اگرچه صاحب نظران و اهل فن، طی مقالات پراکنده­ای به بخش­هایی از این موضوع پرداخته­اند و نیز چندین پایان نامه مرتبط با این موضوع و چند تألیف که از جهت عنوان با قسمتی از عنوان این پایان نامه شباهت دارد، به رشته تحریر درآمده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، ولی تاکنون تحقیق جامع و کاملی در خصوص موضوع فوق به صورت میدانی صورت نگرفته است، لذا هنوز جای چالش­های زیادی در این زمینه وجود دارد.

1- پایان نامه «بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در خلیج فارس» نوشته رضا زنگنه عینالو در سال 1388 منتشر شده است. زنگنه در این تحقیق ابتدا به تحول تاریخی حضور ضابطان در خلیج فارس اشاره می­کند و همچنین با تعیین ضابطان خلیج فارس و تکالیف آنها و تأثیر متقابل حقوق داخلی و بین المللی در محدوده تکالیف ضابطین را مورد بررسی قرار می­دهد.

2- پایان نامه «نقش ضابطین دادگستری در فرآیند دادرسی کیفری» نوشته فرشید دهقانی که در سال 1386 منتشر شده است. ایشان در تحقیق خود با اشاره به نقش بسیار بالای ضابطان دادگستری در عدالت کیفری به بررسی علل و دلایل عدم موفقیت ضابطان قضایی در انجام وظایف آنها اشاره می­کند.

3- پایان نامه«نقد و بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری و ضرورت احیاءپلیس قضایی» نوشته بهرام جهانباز که در سال 1387منتشر شده است. جهانباز در این تحقیق با تعیین جایگاه پلیس قضایی در بین ضابطان دادگستری به ضرورت تفکیک وظایف پلیس قضایی از نیروی انتظامی اشاره می­کند. همچنین ایشان در ادامه مطالب خود به نتایج فقدان پلیس قضایی در نظام حقوقی ایران که ممکن است سبب عدم تضمین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، اطاله دادرسی و… گردد می­پردازد.

4- پایان نامه «وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» نوشته آقای هادی ناصرپور.

5- کتاب «آنچه لازم است ضابطین دادگستری بدانند» نوشته کاظم مهدی پور در سال (چاپ چهارم)1391 منتشر شده است. مهدی­پور کتاب خود را در پنج فصل تدوین نموده است ، که در دو فصل پایانی این کتاب حقوق و تکالیف ضابطان قضایی بررسی شده است.

6- کتاب«حقوق ضابطان دادگستری» تألیف محمد موسوی مقدم در سال 1391 منتشر شده است. موسوی مقدم با بیان این نکته که حدود وظایف و اختیارات ضابطان در انجام تکالیف قانونی خود یکسان نیست، وظایف آنها را در هر مرحله به طور جداگانه بررسی نموده است و به طور کلی در سه فصل به طور جداگانه فصل اول کلیات، فصل دوم وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و فصل سوم مسئولیت های ضابطان دادگستری پرداخته است.

7- در تحقیقی تحت عنوان «حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود » نوشته بختیار عباسلو که در سال 1386 منتشر شده است، وی با تعیین اختیارات و وظایفی که از طرف قانونگذار برای ضابطان در برخورد با جرایم مشهود مشخص شده است، اقدام به بررسی اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص ضابط بودن کلیه پرسنل نیروی انتظامی بحث می‌کند.

8- در تحقیقی دیگر تحت عنوان«ضابطان قضایی و ابهامات قانونی در نحوه برخورد با جرایم مشهود » نوشته ایلیا محمدی نیا در سال 1387 منتشر شده است. محمدی نیا پس از بررسی ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این نکته که آیا بسیج را می توان جزء ضابطان عام محسوب کرد یا خیر و اختلاف نظرهایی که در این خصوص وجود دارد اشاره می­کند، و این ماده را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.

با توجه به سوابق و پیشینه‌ای که به مختصر در این قسمت بیان کردیم به درستی برداشت می شود که هرکدام از محققین در انجام این تحقیقات ازیک نوع روش تحقیق استفاده کرده‌اند و آن هم روش کتابخانه‌ای بوده که در نهایت همگی از وظایف و تکالیف ضابطین و نحوه اقدامات آنها و حدود این وظایف سخن به میان آمده است ولی در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا موضوع را به صورت میدانی و با نگرشی جدید به صورت اسنادی و مطالعه پرونده‌ای موجود در کوپ شهرستان شهرکرد بررسی کرده و موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم البته در وادی عمل این کار کمی مشکل به نظر می رسد ولی با راهنمایی‌های اساتید محترم راهنما و مشاور و تایید سئولات و فرم بررسی اسنادی مورد نظر می‌توان به درستی ادای مطلب کرد.

انواع ضابطین

الف) ضابطین عام: بررسی قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از این است که این قانون در خصوص تعریف ضابطین عام ساکت است. دکتر آخوندی در این باره گفته است «ضابطین عام، افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم ها را دارند، مگر آنچه را که قانون منع کرده است». (آخوندی؛ محمود؛ 1368)

با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شد.

ب) ضابطین خاص: ضابطین خاص دادگستری مامورانی هستند که به موجب قانون، صلاحیت اقدام در مورد بعضی از جرایم خاص را دارند. به عبارت دیگر، ضابطین خاص مستقیماً و به موجب قانون یا تحت نظارت و دستورات مقام قضایی در حدود وظایف محوله در مورد جرایم خاص، تصمیمات قضایی را انجام داده و گزارش می کنند.

این ضابطین از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف خاص، در زمان معینی ضابط دادگستری محسوب می شوند و به عبارت دیگر ضابط خاص به مامورانی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابط نیستند؛ اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند. اولاً: می‌توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاً: گزارش آنها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود. (کاظم زاده؛ علی؛ 1379: 34) مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای سپاه پاسداران، ماموران انتظامی راه آهن، نیروی محافظ سازمان میراث فرهنگی.

ج) ضابطین نظامی: «ضابطین نظامی، دسته دیگری از ماموران هستند که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ارتش نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است تحقیق می نمایند و برای حفظ آثار و دلایل این نوع جرایم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، موافق مقررات قانون اقدام لازم معمول می دارند.» (آخوندی؛ 1370: 24)

ضابطین نظامی، همان وظایفی را انجام می دهند که ضابطین دادگستری عهده دار آن هستند؛ ولی قلمرو فعالیت آنها فرق می کند. ضابطین دادگستری در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است و ضابطین نظامی در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است فعالیت می‌کنند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :26

قیمت : دو هزار و هفتصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شودa

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید