دانلود مقاله با موضوع:شرکت فعل و ترک فعل در جنایت

 دانلود متن کامل مقاله شرکت فعل و ترک فعل در جنایت

تکه هایی از متن مقاله به عنوان نمونه :

چکیده:

جرم گاه به تنهایی واقع می‌شود و به اصطلاح توسط فاعل مستقل ارتکاب می‌یابد و گاه به صورت دسته‌جمعی واقع می‌شود و همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به صورت مشارکت یا به صورت معاونت باشد، بنابراین مشارکت در جرم، یکی از اشکال وقوع جرم است. از طرفی موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوقدانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می‌باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ضمن بررسی فقهی حقوقی موضوع، ارکان و مبانی شرکت در فعل و ترک فعل را در قوانین موضوعه تبیین نماید.

واژگان کلیدی: قتل‌عمد، ترک فعل، شرکت، جرم، عنصرمادی، جنایت.

 

بیان مسئله: 

ممکن است ارتکاب جرم گاهی  توسط یک نفر و گاهی هم توسط چند نفر انجام شود، در صورتی که چند نفر در ارتکاب رکن مادی جرم شرکت داشته باشند، و عده‌ای از آنها با شرکت در جنایت نقش داشته و عده ای دیگر با ترک فعل باعث وقوع جنایتی گردند و به این نحو مشارکت در جرم تحقق پیدا می‌کند. از طرفی موضوع امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مهم در حقوق جزاست. که از دیر باز مورد بحث حقوقدانان و فقها بوده است. و این سؤال مطرح بوده است که آیا ترک فعل مانند شرکت فعل می‌تواند بعنوان رفتار سازنده قتل که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می یابد تحقق پبدا کند؟از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این جرم هم با فعل مثبت و هم ترک فعل قابل ارتکاب است؟ آیا قانونگذار ترک فعل را بعنوان رفتار فیزیکی جرم قتل می پذیرد یا خیر؟آیا میان شرکت فعل و ترک فعل عمدی باید رابطه علیت وجود داشته باشد تا رفتار فیزیکی بعنوان جرم قتل مورد پذیرش واقع شود؟ برای اینکه ترک فعل را محقق جرم قتل دانست چه شرایطی لازم است؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه رفتار هایی را بعنوان ترک فعل برای تحقق قتل می داند؟ و اینکه نظر فقها و مراجع تقلید در مورد شرکت فعل و ترک فعل به عنوان رفتار فیزیکی قتل چیست؟آیا اخلاقاً ترک فعل از نظر فقها بعنوان رفتار فیزیکی قتل مورد پذیرش است؟ شاید در یک جمله بتوان به اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع اشاره کرد و آن هم اینکه در بین حقوق‌دانان محترم و فقها عظام اختلاف بسیار زیادی وجود داشته که آیا ترک فعل را می‌توان بعنوان یک عنصر مادی سازنده قتل عمد مانند شرکت در فعل تلقی کرد یا خیر؟ و همین امر باعث شده تا به بررسی و تحقیق در این خصوص بپردازم. هدف اصلی این تحقیق این است که اثبات نماید ترک فعل همانند شرکت در فعل می تواند بعنوان رفتار فیزیکی جرم  و جنایت واقع شود.

1- عناصر تشکیل دهنده جرم

ابتداعا برای شناسائی هر جرمی بایستی به عناصر تشکیل دهنده آن توجه نمود زیرا برای مجازات مجرم بعدز اثبات وقع، با توجه به عناصر آن جواز مجازات  آن صادر میگردد و در صورت فقدان یکی از عناصر آن جرم انگاری بدان انتسابی ندارد هر چند که ممکن است ضمان بر عهد آن استقرار یابد که از حیث موضوع و مسئولیت گستردگی علم حقوق با توجه به شاخه های آن در حل موضوع شتاب می کند در این قسمت ابتدا به تعریف جرم می‌پردازیم و بعد از آن به بررسی عناصر تشکیل دهنده و یا ساختار آن می‌رویم.

 

2-تعریف جرم از لحاظ حقوقی:

حقوق جزای عمومی که در حقیقت پایه و اساس حقوق جزای اختصاصی است علمی است که که به مطالعه قواعد کلی و مشترک یا بنیادین جرائم و مجازاتها می پردازد آنچکه شایان ذکر است در قانون مجازات های اسلامی تنها به بخشی از قواعد بنیادین حقوق جزای عمومی اشاره گردیده است  هر چند که بایستی اساس مجازات یا قانون ابتداعا با رویکردی اساسی صورت می پذیرفت قواعد کلی حقوق جزای عمومی را در حقوق و قانون مصوب میتوان در مواد 1 الی 62 قانون مجازات های اسلامی مشاهده نمود تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه جزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند. همگان تعاریف متعددی از جرم نموده اند ولی میتوان گفت تعریفی میتواند صحیح باشد که جامع شرایط و مانع الاغیار باشد استاد بزرگوار دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب عناصر شناسی عنوان داشته که در فقه تعریفی از جرم صورت نپذیرفته اما میتوان در پاسخ عنوان نمود که در جرم در فقه به کارهای زشت اطلاق میگردد چنانچه در آیات دوم و هشتم از سوره مبارکه مائده کلمه « لا یجر منکم » به کار رفته است و مورد در کتاب راغب اصفهانی نیز به کار رفته  اما بایستی دید در قوانین موضوعه ایران چه تعاریفی از جرم شده است.(جعفری لنگرودی 1378، 15)

3-تعریف جرم با توجه قانون مجازات اسلامی

«هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب میشود» چنین تعریفی در یک قانون لائیک نمی‌تواند جامع و مانع اغیار باشد زیرا تنها جرم به فعل یا ترک فعل محدود نیست.(ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

4-تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی قدیم:

تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی جدید: ماده 2 ق.م.ا.: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» اما با توجه به تعریف جرم در تشکیل هر جرم باید سه مورد را در تعریف گنجاند.

4-1-فعل : که ناشی از عملی است مثبت که با توجه به به عناصر جرم میتوان آنرا جرم تلقی نمود و ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد و انجام کاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به عنوان فاعل با واسطه یا بدون واسطه انجام پذیرد پس در این حالت چنانچه فعل دارای چند جزء باشد همگی باید توسط فاعل صورت پذیرد مثلا سلب حیات عمدی یا همان قتل عمد فعلی است مثبت زیرا انجام سلب حیات با قصد مجرمانه ناشی از فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده و حصول نتیجه مجرمانه در آن صرفنظر از شروع به آن و قطع  نظر از نتیجه شرط وقوع و تحقق آن است.

4-2- ترک فعل : که ناشی از ترک عمل منتهی به جرم است که توسط تارک صورت میپذیرد و بایستی فعل بلاواسطه باشد مانند خودداری از کمک به مصدومین که در حقوق جزای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و ترک فعل هم میتواند عمدی باشد و نص قانونی بر مجازات تارک مانع از مصداق عمد از نظر عنصر معنوی نمی‌باشد و نهی تحریمی در ترک فعل مصداق انتساب آن است مواد 719 ،721،724،725، ق.م.ا.ق که نهی عام قانون خاص را رفع کند که باعث محدودیت جرم گروهی نسبت به بعض آن است «ماده 56 ق.م.ا.ق.»

4-3-نگهداری و حالت : از جمله مواردی است که در تعریف جرم بدان توجهی نگردیده ولی در قانون بطور پراکنده میتوان آنرا دید به طور مثال نگهداری مواد مخدر و یا تکدی گری یا کلاشی و مستی  در این حالت حصول نتیجه مجرمانه شرط نیست بلکه خود حالت و نگهداری جرم تلقی می‌گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :32

قیمت : دو هزار و هفتصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شودa

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید