دانلود مقاله با موضوع:ضمانت‌ نامه‌ های بانکی در حقوق ایران

 دانلود متن کامل مقاله ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق ایران

تکه هایی از متن مقاله به عنوان نمونه :

چکیده

در این مقاله تلاش‌هایی برای شناخت بهتر و موثرتر ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق ایران صورت گرفته است و هدف آن کشف و شناسایی مبنایی جدید و متفاوتی برای ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی که موجب ایجاد آثاری می‌گردد و پذیرش این عمل حقوقی را برای اشخاص جامعه ساده‌تر و قابل‌قبول­تر می‌نماید. به بیان دیگر ما در مقام پاسخ به این سؤالات بوده‌ایم که ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست؟ به عبارتی دیگر آیا ضمانت‌نامه بانکی شامل ضمان مدنی یا تجاری می‌باشند؛ که النهایه به نظر می‌رسد که با توجه به مبانی ارائه‌شده و نظریات معرفی‌شده می‌توان قائل به این نظر شد که از لحاظ ماهیت، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، نمی‌توانند ضمان مدنی یا تجاری باشد. همچنین باید اذعان نمود که ضمانت‌نامه بانکی یک ابزار مبتکرانه مالی است که در قراردادهای تجاری، بالأخص قراردادهای بین‌المللی، بسیار پر اهمیت است؛ زیرا ریسک اقتصادی قرارداد را به حداقل می‌رساند و یک ضمانت اجرایی قدرتمند است و به طور کلی، هیچ قراردادی بدون داشتن ضمانت‌نامه بانکی و بیمه قابلیت اجرایی ندارد.

 

واژگان کلیدی: ضمانت‌نامه بانکی، ضمان مدنی (نقل ذمه به ذمه)، ضمان تجاری (ضم ذمه به ذمه ـ مسئولیت تضامنی).

 

مقدمه

هدف از صدور برخی ضمانت‌نامه‌ها این است که به موجب آن صادرکننده بنا به درخواست طرفی که کالا یا خدماتی ارائه نموده (مضمون عٌن)، تعهد کند که در صورت قصور مضمون عٌنه از این تعهدات، مطابق شرایط قراردادی که میان مضمون عٌنه و مضمون لٌه (خریدار و فروشنده یا پیمانکار و کارفرما) وجود دارد، مبلغ معینی را به ذ ینفع بپردازد )اخلاقی1368 ،61-51) شباهت ضمانت نامه ی بانکی با ضمان مدنی مندرج در قانون مدنی، باعث شده تا برخی محاکم آن را تابع قواعد ضمان مدنی، یعنی نقل ذمه به ذمه بدانند. طبق اصل استقلال ضمانت نامه ی بانکی، تعهد بانک ضامن، یک تعهد اصلی و مستقل است و تابع قرارداد پایه ی مضمون عٌنه و مضمون لٌه نمی باشد. این نکته مهم ترین تفاوت بین ضمان مدنی و ضمانت نامه ی بانکی است )شهبازی ،1383، 125) منظور از استقلال ضمانت نامه، انتزاع آن از قرارداد پای های است که منجر به صدور ضمانت نامه شده است .لذا بانک نمی تواند به دفاعیات و ایرادهای ناشی از قرارداد پایه استناد کند(- PEPRE.1977) مطابق مواد قانون تجارت عقد ضمان تجاری موجب ضمیمه شدن ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عٌنه می شود. ضمان مندرج در این مواد، یک تعهد تبعی است. بنا بر این همانند ضامن مدنی، ضامن تجاری نیز می تواند به ایراداتی متوسل شود که در قرارداد پایه بین مضمون عنه و مضمون له وجود دارد. با این اوصاف، ضمانت نامه‌ی بانکی نمی تواند در ظرف ضمان تجاری بگنجد؛) )ماده ی 408 قانون تجارت اسکینی،1383، 115 ) نتیجه ی کلام این که، ضمانت نامه‌ی بانکی، نمی‌توانند ضمان مدنی یا تجاری باشد.

1-ضمان

براساس ماده 684 قانون مدنی: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

مطابق ماده 685 قانون مدنی: «در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.» ولی رضایت ضامن و مضمونٌ له شرط است. هرگاه  عقد ضمان مدت داشته باشد. مضمون له نمی تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را از ضامن مطالبه کند. (ماده 702 قانون مدنی) وقتی که عقد ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمونٌ له مشغول می شود (ماده 698 قانون مدنی) و ضامن باید آنچه را تعهد کرده است، ادا کند و اگر ضمانت با اذن و در خواست مدیون اصلی (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن می تواند پس از ادای دین، به مضمون عنه مراجعه نماید و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد (مواد709و720 قانون مدنی) در عقد ضمان می توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سررسید ضمانت نامه، وجه الضمان را مطالبه نکند پس از سررسید، عقد ضمان خود به خود منفسخ شود.

2-ضمانت نامه بانکی

نوشته ای عادی یا رسمی حاوی ضمان عقدی یا تعهد به هر صورت است. مانند ضمانت نامه ای که کسی ضمان به قول شرف می‌دهد تا آزاد شود. اگر شخص ضامن باشد، ضمانت نامه را شخصی گویند و اگر بانک تعهد کند، ضمانت نامه ی بانکی است (جعفری لنگرودی، 1378 ،2421) در تعریف دیگر از ضمانت نامه ی بانکی آورده اند: تعهد شخص (ضامن) در مقابل بانک است به این که پاسخگوی بدهی شخص دیگر (بدهکار) به بانک در هنگام قصور وی باشد( 244. 1957 :Thomson,)

با این اوصاف، در تعریف ضمانت نامه‌ی بانکی گفته شده است: «قرارداد یا سندی که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عٌنه) در مقابل ذ ینفع (مضمونٌ له) تعهد می کند که بدون هیچ قید و شرطی و عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمونٌ عنه است، به ذ ینفع یا به حوال هکرد او پرداخت نماید (اخلاقی1368 ،: 156 )

3-مفهوم ضمانت نامه‌ی بانکی

حقوق دانان تعاریف مختلفی از این سند نوپای حقوقی ارائه کرده‌اند. از جمله گفته شده است: نوشته‌ای عادی یا رسمی حاوی ضمان عقدی یا تعهد به هر صورت است. مانند ضمانت نامه ای که کسی ضمان به قول شرف می‌دهد تا آزاد شود. اگر شخص ضامن باشد، ضمانت نامه را شخصی گویند و اگر بانک تعهد کند، ضمانت نامه ی بانکی است (جعفری لنگرودی، 1378 ،: 2421 ) همچنین در تعریف دیگر، ضمانت نامه ی بانکی یک تعهد فرعی و تبعی است که توسط آن متعهد تعهد می کند در هنگام قصور و تخلف شخص دیگری که در مقابل متعهدٌله مسوولیت ابتدایی و اولیه داشته است، پاس خگوی بدهی در مقابل متعهدله باشد

با این اوصاف، در تعریف ضمانت نامه‌ی بانکی گفته شده است: «قرارداد یا سندی که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عٌنه) در مقابل ذ ینفع (مضمونٌ له) تعهد می کند که بدون هیچ قید و شرطی و عندالمطالبه یا در سررسید معین، مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمونٌ عنه است، به ذ ینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید (اخلاقی1368 ،: 156 )

4- ماهیت ضمانت‌های بانکی

ضمانت نامه های بانکی یکی از انواع اعتبارنامه های تجاری به شمار می آیند .اعتبار نامه، حسب تعریف کلی، سند یا قرار دادی است که به موجب آن بانکی ( بانک باز کننده اعتبار ) بنا به درخواست و بر طبق دستور مشتری (متقاضی اعتبار ) یک مبلغی را در وجه یا به حواله شخص ثالث ( ذینفع ) بپردازد یا وجه اسناد تجاری ( بروات ) صادره توسّط ذینفع را پرداخت یا قبول نماید. به نحوی که ملاحظه می‌شود اعتبار نامه های بانکی بنا به تقاضای مشتری یا دستور دهنده تنظیم می شوند و نوعاً سه طرف دارند :

۱ . « صادر کننده » یعنی بانک یا مؤسسه اعتباری که اعتبار نامه را صادر می کند؛

۲ . « مشتری » یا دستور دهنده ، یعنی کسی که از صادر کننده تقاضای صدور یا گشایش اعتبار را کرده است ؛

۳ . « ذینفع » یعنی کسی که مطابق شرایط اعتباری ، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.(محبی، 1384 : 242 )

5-هدف ضمانت نامه‌ی بانکی

ضمانت نامه ابزاری مهم در قراردادهای تجاری به ویژه قراردادهای بین المللی است؛ زیرا ریسک اقتصادی قرارداد را به حداقل میرساند و ضمانت اجرایی قدرتمند تلقی می شود. قراردادهای بین‌المللی بدون داشتن پشتوانه ی معتبر نظیر ضمانت های بانکی، از تکیه گاه حقوقی قابل اطمینانی برخوردار نیستند. در این شرایط ضمانت نامه یک ابزار مالی مبتکرانه است تا چنان چه یک طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند مبلغ ضمانت نامه و سود آن را به طور نقد دریافت کند و از طی تشریفات دعوای حقوقی و تأخیر در وصول به حق خود خلاصی یابد.(محبی، 1384 : 243 )هدف از صدور ضمانت نامه، بسته به نوع قراردادِ پایه متفاوت است و می تواند تضمین برای حسن انجام کار، استرداد پیش پرداخت و موارد دیگری باشد. که به شرح آن می‌پردازیم.( در این جا ذکر دو نکته لازم است: نخست ای نکه از نظر حقوقی، ضمانت نامه جایگزین تعهدات ضمانت خواه یا متعهد نیست و به همین لحاظ با صدور ضمانت نامه، انجام یا اجرای عین تعهدات او بر عهده ی بانک منتقل نمی‌شود، بلکه در صورت قصور و تخلف مضمون عنه، صرفاًپرداخت خسارت ناشی از تخلف از تعهد، آن هم در حدود مبلغ ضمانت نامه بر ذمه ی بانک قرار می گیرد؛ دوم این که، با صدور ضمانت نامه، مضمون عنه از تعهدات قراردادی و غیرقراردادی خود در مورد جبران خسارت معاف نمی شود (محبی، 1384 : 242 )

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :13

قیمت : دو هزار و هفتصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شودa

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید