دانلود مقاله درباره:جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری در جوانان

 دانلود متن کامل مقاله جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری در جوانان

تکه هایی از متن مقاله به عنوان نمونه :

چکیده:

هر انسان دارای یک شخصیت منحصر به فرد می باشد، که از فرد به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده اند که شخصیت مجرمانه آنها تشکیل داده است. در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و … بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت بزهکار به لحاظ شخصیت وی در تعیین واکنش اجتماعی موثر در راستا اصلاح و درمان گسترش یافت. در نظام کیفری ایران علی رغم اینکه، قانونگذار در موارد مختلف بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه توسط مقامات قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه را در مقررات خصوصا جهت استفاده از نهادهای تخفیف، تشدید، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و همچنین صدور قرارهای تأمین کیفری پیش بینی کرده است. لیکن در مراحل مختلف دادرسی کیفری اعم از مرحله کشف، تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و مرحله اجرای مجازات به استثناء مجازات زندان ، پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل نمی گردد. این مقاله ضمن تبیین اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت سعی دارد، با استفاده از روش تحلیلی با مراجعه به کتب، منابع، مقالات، به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند جزایی ماهوی و شکلی نظام کیفری ایران به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جلوگیری از تسری رفتار مجرمین به سایر اقشار جامعه و تحقق عدالت کیفری از اصلاح مجرمین در اعمال مجازات ها در قالب انجام آزمایش های علمی مانند پزشکی، روانشناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و… بپردازد.

کلید واژه ها: پرونده، شخصیت، نظام کیفری، حالت خطرناک، شخص.

 

مقدمه

پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامهای نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم سازان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود .به باور بکاریا « سرعت در فرآیند کیفری» ، به ویژه سرعت در اجرای کیفر باعث می شود که بزهکاران احتمالی و واقعی، نظام عدالت کیفری را نسبت به بزهکاری سختگیر تلقی کنند و در نتیجه بارگران کیفر و پیامدهای بزهکاری تا اندازه ای که امکان دارد برای دیگران محسوس باشد. زیرا هر چه زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ دهی دستگاه عدالت کیفری کوتاه تر باشد، ربط دادن برخورد نظام عدالت کیفری با بزه واقع شده در ذهن شهروندان سریعتر انجام می پذیرد و سبب می شود که آنان فوراً یکی را علت و دیگری را معلول به شمار آورند».

بدین سان، از نظر او محاکمه سریع بزهکاران و سرعت بخشی به اجرای کیفر بر آنان، نقش بسزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می کند. بدین ترتیب، تسریع در فرآیند کیفری بزهکاران احتمالی و واقعی را با نظام عدالت کیفری سریع و قاطع نسبت به بزهکاری آشنا می کند؛ به گونه ای که این نظام با کشف بزهکاری در کوتاهترین زمان با مرتکبان رفتار مجرمانه برخورد می کند. سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی سرعت بخشی به فرایند کیفری را در پرتو شماری از اسناد و مقررات به رسمیت شناخته اند، اما این سازوکار بیشتر از منظر حقوق بشر یا سیاست جنایی بزهدیده مدار مورد توجه آنان بوده است. به دیگر سخن، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی تسریع در فرآیند کیفری را به منزله یکی از جلوه های حمایت از «حقوق کنشگران دعوای کیفری » و از مصداقهای حقوق بشر پیش بینی کرده اند، در حالی که تدبیر آنان از زوایه پیشگیری از بزهکاری نیز قابل توجه است. بنابراین، سرعت بخشی به فرآیند کیفری اگرچه از زوایه حقوق بشر و سیاست جنایی بزه دیده مدار، موجبات عادلانه شدن دادرسی را فراهم می کند، ولی از منظر آموزه های پیشگیری واکنشی، سازوکار مناسبی برای کاهش میزان بزهکاری به شمار می رود. بدین سان، سرعت بخشی به فرآیند کیفری همراه با رعایت حقوق کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، می تواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد. در این پژوهش به دنبال بررسی و نقش پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری هستیم. بدین منظور ابتدا به بررسی چیستی پرونده شخصیت می پردازیم و سپس تاثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از پایداری شدن بزهکاری مورد بررسی قرار می دهیم.

بیان مساله

خطر بحران بزهکاری پیشرس نوجوانان و جوانان، عدالت کیفری را بر آن می دارد تا با شناسایی زودرس بزهکاری جوان از«پایدار شدن بزهکاری» در ایشان، پیشگیری نماید. ابزار شناخت «بزهکار بالقوه پایدار»، مطالعه همه جانبه حیات فردی و اجتماعی در عدالت کیفری جوانان را تشکیل می دهد و خلاء آن، روند پیشگیری از بحران بزهکاری را با موانعی روبرو می سازد. جوامع بشری به گواهی یافته های تاریخ حقوق کیفری، دست کم از چهارهزار سال پیش با بزهکاری روبه رو هستند. این جوامع معمولاً از سازوکارهای متعددی، از جمله سازوکار واکنشی و ابزار های نظام عدالت کیفری برای پاسخ دهی به این پدیده استفاده می نمایند، این سازوکار که پیشینه ای بسیار طولانی و از نظر ذاتی جنبه پسینی دارد، پس از وقوع بزهکاری با بهره جستن از تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری برای کاهش میزان جرم مداخله می کند. بدین سان، سازوکار کیفری که پیشگیری واکنشی، کیفری و پسینی نیز نامیده می شود. با ارعاب انگیزی و عبرت آموزی فردی و گروهی (همگانی) درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین و دوباره شهر وندان است، این پیشگیری بر اساس اثری که بر همه شهروندان یا شماری از آنان (یعنی بزهکاران) می‌گذارد، به دو گونه پیشگیری واکنشی عام و خاص تقسیم می شود و بر فرضی مبتنی است که بزهکاران با حسابگری و منطق و با اندیشه های آزاد مرتکب جرم می شوند. به دیگر سخن، بر پایه این دیدگاه، مجرمان با رویکردی حسابگرانه و منطقی و پس از ارزیابی منفعت ها و زیان های بزهکاری به سراغ ارتکاب آن می روند، بنابراین، تهدید احتمالی و واقعی ناشی از کیفر سبب می شود تا مجرمان احتمالی به دلیل مشاهده مجازات مرتکبان جرم و بزهکاران واقعی و به دلیل تجربه کیفر شدن و تحمل رنج و عذاب ناشی از آن، از ارتکاب بزهکاری منصرف شوند. بدین ترتیب، با استفاده از سازوکارها و ابزارهای نظام عدالت کیفری، مانند تهدید احتمالی و واقعی به کیفر، حتمیت، قطعیت و سرعت در فرآیند کیفری، می توان شهروندان را از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره باز داشت. سرعت بخشی به فرآیند کیفری، از جمله سرعت در تعقیب بزهکاران، دادرسی کیفری و اجرای مجازات از مهمترین سازوکارهای نظام عدالت کیفری برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ جنایی به بررسی پرونده‌ شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. فایده کارکرد پرونده های شخصیت در تشخیص علل روان شناختی بزهکاری جوانان مورد توجه قرار می گیرد. تشخیصی که مقام قضایی را نیز اتخاذ تصمیمی درمان محور یاری می‌رساند. بنابراین اختلال های روانی، می توانند به عنوان پیش بین رفتارهای مجرمانه در نظر گرفته شوند. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است. بنابراین بحث و تحقیق در این خصوص ضروری است، ما در این تحقیق به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان، که در پژوهش های پیشین به آن کمتر توجه شده است می پردازیم.

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است و از روش تحلیل محتوا و گفتمان در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می شود و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای می باشد.

شخصیت

در مفهوم لغوی: لغت شخصیت که در زبان لاتین (Personalitc) و در زبان آنگلوساکسون (Personality) خوانده می‌شود، ریشه در کلمه لاتین (Persona) دارد. این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می شود که بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می زدند. به مرور معنای آن گسترده تر شد و نقشی را نیز که بازیگر ادا می کرد، در بر گرفت. بنابراین، مفهوم اصلی و اولیه شخصیت ، تصویری صوری و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می کند، ترسیم می شود. یعنی در واقع ، فرد به اجتماع خود شخصیتی ارائه می دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می نماید.شخصیت در یک معنای کلی، یعنی جنبه‌های بی‌همتا و نسبتا پایدار درونی و بیرونی منش فرد، که در موقعیت‌های مختلف بر رفتار وی تاثیر می‌گذارند. [1] مرحوم دهخدا معنای لغوی شخصیت را چنین توضیح داده است: شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه.[2]

در مفهوم اصطلاحی: در اصطلاح روانشناسی، شخصیت یا منش عبارت است از : مجموع نفسانیات (احساسات، افکار، عواطف…) هر کسی که برای هر شخصیت دورکن است، یکی وحدت و دیگری هویت. دانشمندان از دیدگاه مکاتب مختلف برای شخصیت تعاریف گوناگون آورده اند . در بین این تعاریف کاملترین توصیفی که از شخصیت شده چنین است: مجموعه و ترکیب خاص و غیر قابل تفکیک کلیه خصوصیات جسمانی، کرداری، تمایلات هوشی، عاطفی و روانی هر فرد که او را به صورت یک واحد در جامعه مشخص می نماید. [3] مرحوم کی نیا: «شخصیت هر فرد انسانی در برابر محرم واحدی واکنش مخصوص به خود را بروز می دهد که معرف شخصیت خاص اوست که این جنبه خاص او را از دیگران متمایز می کند.».[4] کین برگ جرم شناس «شخصیت مجموعه ای از گرایش ها و استعدادهای تظاهرکننده فرد است.».[5]

پرونده شخصیت

پرونده شخصیت، وسیله شناخت « مجرم» است و عوامل ایجاد کننده جرم که باعث می شود افراد در سنین مختلف به علل گوناگون در برابر کنش ها ،واکنش هایی نشان دهند که منجر به زیان دیدگی فرد یا جامعه شود،  در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است، که می تواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح در درمان مجرم یاری دهد که گاهی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی کیفری می باشد که از آن به سیاست عدالت ترمیمی یاد می شود. در تعریف شخصیت باید گفت « شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و به طور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود».[6]

عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شخصیت عبارتند از عوامل ژنتیک وعوامل محیطی. در میان عوامل ژنتیکی، وراثت و غدد درون ریز و در میان عوامل محیطی ،محیط جغرافیایی و اجتماعی حائز اهمیت هستند. طبیعی است که ارزشها وهنجارهای حاکم ،فرهنگ هرجامعه ،جمع دوستان مجامع علمی ،ورزشی ،مذهبی ،اخلاقی ،اختلال در غدد درون ریز یا داخلی مثل نقص تیروئید ،نحوه ترکیب کرومزومها، نوع محیط جغرافیایی مثل زندگی در محیط کوهستانی یا شهری مناطق سردسیر یا گرمسیر و همچنین محیط اجتماعی مثل خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و …. همه بر شخصیت فرد تاثیر گذار می باشند.[7] عوامل مهمی مثل جنس، حسن سابقه، سوء سابقه، سابقه محکومیت کیفری، وضعیت جسمانی، روانی اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و … از مؤلفه های لازم برای تشکیل پرونده شخصیت به حساب می آیند. در بعضی از نظامهای حقوقی تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً از سوی مقنن طی مواد قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است بعنوان مثال در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه اصلاحی 1992 طی بندهای 6و7 ماده 81 تحقیق و تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهم در خصوص جرائم ازدرجه جنایی اجباری ودرمورد جرائم از درجه جنحه ای اختیاری اعلام شده است .[8]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :28

قیمت : دو هزار و هفتصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شودa

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید